Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Όροι Χρήσης

Η Πράξις Κτηματομεσιτική Ε.Ε. με έδρα επί της οδού Σολωμού αρ. 8 στην Αγία Παρασκευή – 15341, ΑΦΜ 800398206, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,  αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 120186703000, τηλ. 210 6775900 (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής η «Ιστοσελίδα») στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Επισκέπτες») τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη δράση και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία.

1. Ισχύς όρων χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους Επισκέπτες διέπεται από τους Όρους τους οποίους οι Επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά καθώς η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή τους, άλλως σε περίπτωση που διαφωνούν και δεν επιθυμούν τη δέσμευσή τους από τους Όρους, οφείλουν να μην προβούν σε περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας. 

2. Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία δικαιούται, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, να τροποποιεί τους Όρους. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στην Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση των Όρων, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

3. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα - Υποχρεώσεις/Ευθύνη του Επισκέπτη

Ο Επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και σύμφωνα με τις αναρτώμενες στην Ιστοσελίδα οδηγίες της Εταιρείας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη γίνεται με δική του πρωτοβουλία, με δικό του εξοπλισμό, λογισμικό και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προστασία του από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό. Ο Επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της Ιστοσελίδας από τρίτους, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση του συστήματος της Εταιρείας ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία αυτού, αλλά και από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας την υποδομή της Εταιρείας. Ο Επισκέπτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται των περιπτώσεων εμπλοκής της Εταιρείας σε αντιδικίες, των περιπτώσεων που η Εταιρεία υποχρεωθεί σε καταβολή προστίμων ή σε καταβολή προς τρίτους αποζημίωσης για αιτίες που ανάγονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Επισκέπτη.

4. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Η Ιστοσελίδα παρέχεται στους Επισκέπτες ως έχει, χωρίς η Εταιρεία να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται για τη λειτουργικότητά της και το περιεχόμενό της, ενώ η χρήση της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των Επισκεπτών. Μολονότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα, το χρονικά επίκαιρο, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα και την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και των εμπεριεχόμενων σε αυτή πληροφοριών.

Οι ανωτέρω πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παρέχεται στον Επισκέπτη μέσω της Ιστοσελίδας, δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Εταιρείας, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα, προσφορά, πρόσκληση για υποβολή προσφορών, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρεία ή με τρίτους. Ο Επισκέπτης οφείλει να εξετάσει και να αξιολογήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες προκύπτουσες από τη χρήση των εμπεριεχόμενων στην Ιστοσελίδα πληροφοριών.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της συστήματος, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Επισκέπτη, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. 

5. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με την εξαίρεση προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, videos, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές προϊόντων-υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τρόπο διάρθρωσης του υλικού, το λογισμικό αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας. Οι Επισκέπτες δύνανται να εκτυπώσουν, να αντιγράψουν ή να αποθηκεύσουν μεμονωμένα αποσπάσματα από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνουν αναφορά στην πηγή προέλευσής τους, αυστηρά και μόνο για την προσωπική τους ενημέρωση και χρήση και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση στους Επισκέπτες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα. 

Για όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα η προστασία τους ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των νόμιμων δικαιούχων αυτών.

6. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτους και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Εταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους της Εταιρείας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία προς τους Επισκέπτες σχετικά με αυτές. Οι υπερσύνδεσμοι έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των Επισκεπτών και οι ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Οι Επισκέπτες θα πρέπει να απευθύνονται στους διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων και όχι στην Εταιρεία για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα σχετιζόμενα με την χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Λοιποί Όροι

Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 
Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα και εν συνεχεία μεταφραστεί και στα Αγγλικά. Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής εκδοχής των Όρων, η εκδοχή των Όρων στα Ελληνικά θα επικρατήσει.

8. Επικοινωνία

Για κάθε περαιτέρω αίτημα και ερώτημα σχετικά με την Ιστοσελίδα, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία χρησιμοποιώντας το email: info@praxisnet.gr

Ακολουθήστε μας LinkedIn Facebook Instagram Youtube
Copyright 2022 | PRAXIS REAL ESTATE. All Rights Reserved.
UX & UI Design by Onum Group | Web Development & UI Design by ΕΛΕΔ - Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου
Επιλογές Cookie
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του www.praxisnet.gr. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Μάθετε περισσότερα ... Ρυθμίσεις OK
Η ιστοσελίδα μας (www.praxisnet.gr) συλλέγει τα εξής cookies:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστοτοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Ανάλυση και Στατιστικά
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε τις πηγές επισκεψιμότητας, συλλέγοντας δεδομένα. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ
Αυτά τα cookies συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανιστούν αργότερα σχετικές διαφημίσεις. Αν δεν θέλετε αυτά τα cookies, δεν θα σας εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά σας.

Αποθήκευση Επιλογών
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ